سرویس های خواب نوجوان

تخت 120

208 ………… طول

127 ………….. عرض

103 …………. ارتفاع

تخت 90

208 …………طول

97 …………..عرض

103 …………. ارتفاع